گفتگو و گپ خودمانی بایکی از دوستان

موضوع مورد بحث:

نامه شجاعانه خشایار دیهیمی به رییس قوه قضاییه

 منتشر شده در تلگرامRasool khademi, [28.10.16 14:22]

! صادق لاریجانی رییس دستگاه قضا تمام روزنامه ها ورسانه ها را تهدید کرده که اگر در زمینه فسادها و دزدیهای میلیاردی حکومتی اقدام به بزرگ نمایی کنند ، با آنها برخورد شدید خواهد شد. خشایار دیهیمی نویسنده اصالتا تبریزی در پاسخ به تهدید لاریجانی نامه ای شجاعانه نوشته که مطالعه و اشتراک گذاری آن حداقل قدردانیست که ازاین مرد آزاده میتوان انجام داد.? ﻗﺎﻧﻮﻥ ! ﺁﻗﺎﯼ ﺭﺋﯿﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ! ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯿﮑﻨﯽ ! ﺟﺰ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻭ ﺍﺭﻋﺎﺏ ﻭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﺷﻼﻕ ﭼﯿﺰﯼ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﯽ . ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺗﻮ ﺷﻼﻕ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺩﻝﻣﻦ ﺍﺧﻼﻕ ! ﺗﻮ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻧﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎﺩﺷﺎﻥ ﺍﺯ ﻓﺴﺎﺩ ﻻﻧﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺩﺭﻧﻈﺎﻡ ﺑﻪ ﻫﻮﺍﺳﺖ . ﺁﻥ ﻫﻢ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻓﺴﺎﺩ ﻣﺎﻟﯽ ، ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﺧﻼﻗﯽ، ﺩﺭﻭﻏﮕﻮﯾﯽ ، ﻭ ﺣﻖ ﺭﺍ ﻧﺎﺣﻖ ﮐﺮﺩﻥ . ﻣﺮﺍ ﻫﻢ ﺯﺑﺎﻥ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻫﺴﺖ. ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺗﻮ نیستی.ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺳﺖ ﺗﻮ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﻨﻤﺎﯾﯽ ﻓﺴﺎﺩ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻻﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﻓﺴﺎﺩ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ . ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺍﺭﺷﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ! ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﮑﻨﺎﻥ ، ﺭﺍﻧﺖ ﺧﻮﺍﺭﺍﻥ ، ﺩﺭﻭﻏﮕﻮﯾﺎﻥ ﻭ ﺗﻬﻤﺖ ﺯﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍﺳﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺭﺍﻩ ﻣﯿﺮﻭﻧﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎﻻﯼ ﭼﺸﻤﺘﺎﻥ ﺍﺑﺮﻭﺳﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺑﺰﺭﮔﻨﻤﺎﯾﯽ ﻓﺴﺎﺩ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻭ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪ . ﻃﺸﺖ ﺭﺳﻮﺍﯾﯽ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯﺑﺎﻡ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻭﻝ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﮑﯿﺪﻥ ﺧﻮﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﺎﺯﻩ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻣﻨﺼﺒﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭ ﺗﺎﺯﻩ ﯾﻘﯿﻦ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ . ﻭﻗﺘﯽ ﻓﺴﺎﺩ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻭﻝ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺤﺮﺯ ﺷﺪﻩ ﺩﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﺟﺎﯼ ﺑﺰﺭﮔﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ ؟ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺰﺍﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺪ ﻻﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﺍﺵ ﮐﻨﯿﺪ . ﻭ ﺗﻮ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻫﻢ ﻣﯿﮑﻨﯽ ؟ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻫﺎﯾﺶ ﺩﺭﻃﻮﻝ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻻﻓﻬﺎﯼ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺯﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﻋﺎﻗﺒﺘﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﯾﻢ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺨﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ . ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﭼﯿﺰ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺍﮔﺮ ﺭﺍﺳﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺰﺍﻓﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺍﺕ ﻋﻤﻞ ﮐﻦ . ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺤﺖ ﺍﻣﺮﺕ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻓﺮﺍﻣﯿﺨﻮﺍﻧﻢ . ﺑﯿﺎ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﯽ ﻋﻠﻨﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﯾﮏ ﻻﻗﺒﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ ﺟﻮﺍﺏ ﺑﺪﻩ . ﻭﮔﺮﻧﻪ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﺗﻮ ﮐﻬﺮﯾﺰﮎ ﻫﺎ ﺩﺍﺭﯼ . ﮔﻤﺎﻥ ﻣﺒﺮ ﮐﻪ ﺷﻬﺎﻣﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﻧﻪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ ﻧﻪ ﺍﺯ ﻻﻑ ﻭ ﮔﺰﺍﻓﺖ . ﻣﺮﺩﻡ ﻗﻀﺎﻭﺗﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﺮﺩ. اﻣﺮﻭﺯ ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﻗﺪﺭﺗﯽ ﻭ ﻏﺮﻩ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﻨﺪ . ﻣﻦ ﻧﻪ ﻣﺴﻨﺪﯼ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﻧﻪ ﺟﺰ ﻋﺰﺕ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺍﻡ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻭ ﻗﺪﺭﺗﯽ. ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻦ ﺍﮔﺮ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭ ﺯﻭﺭﺗﺎﻥ ﺧﻤﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﻟﻢ ﺳﺮﻓﺮﺍﺯ ﺍﺳﺖ . ﺗﻮ ﺩﻟﺖ ﺧﻤﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﻓﺨﺮ ﻣﻔﺮﻭﺵ . ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺭﻭﺷﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ. – ﺧﺸﺎﯾﺎﺭ ﺩﯾﻬﯿﻤﯽ.

https://telegram.me/sepehrazadi/4029 تحلیل مجله

@sepehrazadi Rasool khademi, [28.10.16 14:22] اقای خشایار راست می گوید ?????????????? ولی سوال من این است که انتقادش را نباید منحصر به دولتی کند که رهبر مستقیما بهش گفت بشین سر جات و نشست سر جاش خانواده هاشمی رفسنجانی که مملکتو غارت کرده و همه هم می دانند خشایار شجاع چیزی نمی داند؟؟؟ ودردولت  فعلی هم حقوق های نجومی سر به فلک کشیده  چراحرفی بمیان نمی آورند پس چرا خشایار شجاع ازینا حرف نمی زند بنوسید تا خشایار های شجاع بدانند که در تمام دنیا سرقت وجنایت اختلاس و دروغ گویی و سو استفاده و حق کشی …….. . وجود دارد من وشما و خشایار ها دنبال غائله فتنه گران 9 دی و احمدی نژاد های احمق نباید باشیم ودر خاتمه عامل اصلی تمام شکست ها و بدبختیها و جنایت هایمان را از اسلام بدانیم تخلیط عملکرد مسلمان و قانون قرانی دو مطلب مجزایی است که متاسفانه دشمنان قران در پی آنند تا بگویند که دین اسلام و قران همان است که مسلمانان امروزی آنرا اجرا می کنند نه دوستان عزیزم اینها در پی آنند که ریشه اسلام را بخشکانند متاسفانه من وشما می گوییم اسلام و قران خوب است اما با این متون و نوشته هایی که مربوط به عملکرد ماست به دشمنان قسم خورده قران قوت قلب می دهیم

 شروع بحث و گقتگو با کار شناس ارشد مهندس ح- خ

28.10.16 14:28] [In reply to Rasool khademi] والا فاتحه اسلام خونده شده. هی بگید میخوان ریشه اسلام رو بخوشکونن. والا تو دنیا و تو همین ایران ما به اسم دین انقدر اختلاص کردند که نمیشه با گفتن اینکه خود اسلام پاکه و اینا اینطورینو اونطورین، ذهنیت مردم رو تغییر داد. مردم دیگه دنیا هم دین دارن اما این قضایا بیشتر از هر کشور دیگه، توی کشورهای اسلامی میوفته که بخوایم و نخوایم بازتابی از اسلام رو نشون میده ?

مجله آویل:

Rasool khademi, [28.10.16 15:49] [In reply to مهندس حامد خسروی] بنظر شما مهد اسلام که عربستان است راه پیامبر و علی وعمرو ابوبکر …… طی می کنه؟؟؟؟؟؟؟ یا کشور های اروپایی راه مسیح را طی می کنند؟؟؟

مهندس ح- خ:

[28.10.16 16:14] [In reply to Rasool khademi] مهم نیست اونا چی رو طی میکنند. مهم اینه که فقر اونجا بسیار پایین تر از اینجاست. دزدیها بسیار نادر هستند در مقایسه با کشورهای اسلامی. حالا میخواد عربستان باشه یا ایران. من اگه با مردم عادی اروپا آشنایی نداشتم این حرفو نمیزدم. اونا خیلی مسلمون تر از ماها هستند!

مجلهRasool khademi, [28.10.16 16:19]

شما نظرتونا در مورد عربستان بگید تا من بیگم Rasool khademi, [28.10.16 16:28] ولی چون طفره رفتی برات میگم همین هایی که شما میگید از ما مسلمان ترند با کشوری مثل عربستان عهد اخوت بسته اند تا ریشه اسلام واقعی را از بیخ بپو سانند اینها اگر از ما مسلمون ترند پس این همه کشتار و جنگ سر چیست؟ ما دنبال جنگ با عراق بودیم یا اینها عراق را وادار به جنگ با ما کردند داعش را چه کسانی درست کردند به نظر شما که یک تحصیل کرده هستین چند نفر عرب ملخور همین طوری دایه حکومت شام و عراق راعلم کردند؟ یا همبن هایی که شما میگید از ما مسلمان ترند؟؟؟ اینها از ترس به خطر افتادن منافع خودشان تمام جنایات را مرتکب میشوند اما ما حق نداربم در مملکت خودمان ابزار والات دفاعی درست کنیم و مارا به همین دلیل تحریم می کنند

مهندس ح-ی, [28.10.16 16:30

اونا اینکارا کردن. شما چی راجب این همه اختلاس و دزدی میزنید؟من کاری به حق داشتن خودمون یا اونا یا هرچی ندارم. من دارم میگم که بهرحال چهره اسلام بازتاب عملکرد دولت هاست. الانم بدجور مختوش شده. حالا هی شما بگید اسلام اینطوری اونطوری. کسی دیگه باور نمیکنه. با نقاب اسلام یا خون به پا کردن، یا انواع اقسام دزدیها رو انجام دادن. از دید داعش هم ماها مسلمان نیستیم

مجله :Rasool khademi, [28.10.16 16:37]

ما در طول تاربخ از خیانتهای بزرگ مملکت فروشی و هرزگی پادشاهان بی غیرت ضربه زیاد خوردیم حرف من لاپوشانی اختلاسها نیس رفسنجانی و فرزندانش از تمام اختلاسها بیشتر مملکت را غارت کرده اند ما مسلمان هستیم یا نیستیم چه ربطی به دیگران دارد مگر اختیار دار ما هستند که اینقد سنگ اونارو به سبنه می زنیم در طول تاریخ کجا اینها کاری کردن که ما دلمان را به اینها و به مسلمون بودن اونها خوش کنیم از شما که تحصیل کرده هستید واقعا بعیده اینگونه گرایش به تحسین اعمال اونها دارید مهندس حامد خسروی, [28.10.16 16:39] مشکل اینجاست که ما تحصیل کرده ها با یه دید دیگه به موضوعات نگاه میکنیم.ما با دلیل و مدرک حرف میزنیم و با یه دوتا دوتا چهارتا میبینیم که بیشتر از هرکسی خیانت رو خود ایرانی ها در حق خودشون کردند.] ازدید داعش مسلمان نیستیم پس شما هم حرف داعش را و عملکرد داعش را تایید می کنید؟؟

مهندس ح-ی, [28.10.16 16:40

چه ربطی اینا به موضوع بحث ما دارند؟ ] من داعش و عملکرد داعش رو بخشی از اسلام هراسی میدونیم. اونا خون به پا میکنن. ماها دزدی. جفتشونم با دین. همونقدر که داعش دین رو تخریب میکنه همون اندازه هم بقیه کشورهای اسلامی نقش در خراب کردن اون دارن داعشم میگه من مسلمون هستم

Rasool khademi, [28.10.16 16:41] مجله:

این مسله از دید شما تحصیلکرده ها نیس ازدید همه هس چه ربطی به دیگران دارد اونا داعشو درست می کنند که مارا بیان اصلاح کنند؟؟؟

مهندس ح-ی, [28.10.16 16:41]:

عربستانم همین حرفو میزنه اونا داعش رو درست کردن حرفتون منطقی. دزدیهای کشورهای اسلامی رو کی درست کرده؟ لابد اونا!

Rasool khademi, [28.10.16 16:43]مجله:

طفره نرو داعش نه؟! مزدوران آمریکا و اروپاییهایی که برای بد نامی اسلام آستین بالا زده اند

مهندس ح-ی, [28.10.16 16:43]:

اونا سر میبرن اینا نون [جفتشونم به اسم اسلامه. ] داعش اونا درست کردن. کشور مارو کی درست کرده؟

Rasool khademi, [28.10.16 16:44]مجله

این درد تاریخی ما ملت ایران است به اونا چه ربطی داره

مهندس ح-ی, [28.10.16 16:44]

این درد تاریخی کل کشورهای مسلمونه البته کشورهایی که دین رو به عنوان ابزار سیاسی استفاده میکنند] حالا کی ریشه اسلامو میخشکونه؟

Rasool khademi, [28.10.16 16:46]مجله:

رومانیک بودن و بازی با جملات دردی ایست که متاسفانه روشنفکرای غرب گرا در مملکت ما گرفتارش شده اند تا جایی که نون بری و سر بری شده یه مقوله

مهندس ح-ی, [28.10.16 16:47

بهرحال باید انسان خودشو جای همه بذاره. از بیرون به کشورمون نگاه کنید

Rasool khademi, [28.10.16 16:51] مجله:

این یک نگرش نادرستی؟ آیا شما از برون کشورهای دیگرا نگاه می کنی یا باید از درون آنهارا ببینی؟ تاسف اینجاست اونا بادید بازتری وارد خانه های ما میشوند اونوقت ماباید در ایران که هستیم خودمان را نباید خوب بشناسیم بلکه مثل اونا ایرانمان را تحلیل کنیم

مهندس  [28.10.16 16:53]

بله. باید از همه جای دنیا نگاه به کشور کرد. باید دید که نظر بقیه راجب عملکرد ما چیه. از داخل که خودمون خبر داریم

Rasool khademi, [28.10.16 16:53] 

 جمله ((به هر حال)) از نظر منطق و فلسفه یه جمله استیصالیه یعنی هدف وسیله باید توجیه کند؟

مهندس , [28.10.16 16:54]:

این همه سینه سپر میشه که اونا میخوان ال کنن بل کنن. اونا حق ندارن در امور کشور ما دخالت کنند! انوقت خودمون تو امور کشورهای دیگه دخالت میکنیم ،خوب درسته قلدری و تجاوز اونارو مادرک کردیم

مجله:

نظر شما اینه که اونا راحت باید هرزمان در هر کجا که دلشان خواست باید باشند کما اینکه داعشو به همین خاطر که ایران راهم بگیدند درست کردند اون وقت ما نه اسلحه درست کنیم نه موشک داشته باشیم نه انرژی اتمی خیلی راحت کاری هم به کارمان ندارند؟ اینقد سطحی و روشن ماب نباشید کودکانه فکر نکند تحصیلات در همه جا روشنفکری نیست

مهندس , [28.10.16 17:00]

من فکر میکنیم که کسی که کودکانه فکر میکنه ما نیستیم

Rasool khademi, [28.10.16 17:01]مجله:

تاریخ خیانتهای گذشتگان را بخوانید i

مهندس:

شما به ما بگو. چرا فقط کشور ما و کره جنوبی انقدر نظارت روشونه؟تمامی همسایه های ما به بهترین پیشرفت ها رسیدنو از ما پیشی گرفتند. چرا با اونا کسی مقابله نکرد.

مجله:

من کاری به کشور کره جنوبی یا شمالی یا ژاپن ندارم چون آنها دین و ایمانشان و ناموسشان با ما فرق می کنه

مهندس

iمشکل دقیقا همینه. همه مشکل دارن جز ما! اونا هم سرشون درد میکنه همینجوری میخوان سر به تن ایرانیا نباشه] و جالب اینجاست از همه کشورهای دنیا دزدی بیشتر تو کشور ماست

مجله:

اونا زن های شان را باهم عوض می کنند در مجلاتشان اگهی میدن و موقتا یا دایمی ازین کارا رضا شاه در ترکیه وقتی بهش دختر تعارف کردن گفت من اگر این کارو بکنم اتا تورک هم فردا میاد ایران منم باید ناموسمو در اختیارش بزارم این حرف یه مردیه که تازه در ایران کشف حجاب هم کرده حالا شما نظرتون اینه که ماهم راه ترکیه و کره و……..را بربیم؟؟؟؟؟؟

مهندس  [28.10.16 17:08]

اونا دقیقا کیا؟  منظور شما از اونا کیه؟

مجله:

 کره جنوبی که شما نوشتی و همسایه ما ترکیه

مهندس :

همسایه ما ترکیه گفته هرکی آزاده هر راهی رو که میخواد بره کره جنوبی هم همینطور

مجله:

پس با این وضع شما ناموس بازی و کشور فروشی و …….اینرا بصلاح میدانید ودر مقابل رفاه و اسایش داشته باشبم؟

مهندس:

, هیچکسی مجبور نیست زنشو با یکی دیگه عوض کنه. مردمن که تصمیم میگیرن

ببخشید اینا هیچ ربطی بهم ندارن و شما دارید از واقعیت فرار میکنید کودکانه فکر نکنید

مجله:

شما طفره نرو شما اینارو با همین فرهنگ  برای ما الگو معرفی کردی

مهندس :

نه. فرهنگ اونا اینه که مردم راجب دین و نحوه زندگیشون تصمیم بگیرن کسی توی ترکیه یا کره جنوبی کس دیگه رو مجبور نمیکنه باهم زناشونو جا به جا کنن! یا ناموس فروشی کنند شما وضعیت کنونی فرهنگی مردم مارو بهتر از 37 سال پیش میدونید؟

Rasool khademi, [28.10.16 17:16]

مااجازه نمی دیم در مملکت ایران،(( ایران کوروش ایران و داریوش))، ایران رضا شاه و ایرانی که خمینی رهبرش بوده هرکی دلش خواست برای زنش اگهی بده

مهندس:

ما یعنی دقیقا کیا؟مگه 37 سال پیش کسی آگهی میداد برا زناشون! شما یه چرخ بزن تو تهران ببین وضعیت چطوریه

Rasool khademi, [28.10.16 17:17]

ما یعنی مردم ناموس پرست ایران

مهندس :

پس یعنی حرف شما دقیقا باید حرف من و همه باشه. ولی من به جرات میگم کسی حق نداره از جانب من یا مردم حرف بزنه

مجله :

اگر اینکارم کرد بکنه. خودمختاره

عواقبشم خودش میدونه یعنی زن باید بتونه از شوهر شکایت کنه. اگر شوهر و زن هردو راضی باشن به من و شما چه؟

مهندس:

اگر مردم ما مخالف این هستن خودشون بلدن که چطور کاری کنن طرف احساس شرمساری تمام کنه و دیگه اینکار تکرار نشه.

مجله:

هرگز اینجور نیس من مطمئنم شما هم اینطوری هستی که من میگم درسته؟ 

یعنی آیا حاضر نیستی بخاطر ناموست خودتو فداکنی؟

مهندس:

لازم نیست که من و شما از جانب اونا حرف بزنیم

من آره. ولی من یکی از 80 میلون نفرم مهندس 

شما حتما یه روز ترکیه یا کره برید ببینید که آیا دارن زناشونو باهم معامله میکنن!

مجله:

قرار شد از برون نگاه کنیم همانطوریکه خود شما فرمودید چرا اونا از بیرون به ما نگاه می کنند و بد خوب مارا تشخیص میدن ولی ما نمی تونیم

اونااز بیرون مارا خوب میشناسند

ولی ما حتما باید بریم وبببنبم عجب منطقی؟؟؟؟؟؟؟

ولی اینکه گفتین حاضرین بخاطر ناموستان خودتان را فدا کنین قابل تحسینه انشالله همه تحصلیکرده های بچه مسلمون باید تک تکشون اینجورمثل شما فکر کنند((یعنی بخاطر ناموسمان خودمان را فدا کنیم))

اما  مهم اینه که متاسفانه دشمنان اسلام تا کنون در این رابطه موفق تر از ما عمل کردن((یعنی بی تفاوتی نسبت به ناموس در ایران شیوع پیدا کرده))

مهندس:

 ما خودمون از 100 تا دشمن بدتریم.

حالا مفصل صحبت میکنیم. باید برم مهمونی 

مجله:

ان شالله به شما و خانواده محترمتان خوش بگذره از اینکه حوصله بخرج دادی وتحمل کردی ممنونم واز بابت بی احترامی های سهوی احتمالی هم پوزش می طلبم

موضوع مورد بحث:

نامه شجاعانه خشایار دیهیمی به رییس قوه قضاییه

 منتشر شوه در تلگرامRasool khademi, [28.10.16 14:22]

! صادق لاریجانی رییس دستگاه قضا تمام روزنامه ها ورسانه ها را تهدید کرده که اگر در زمینه فسادها و دزدیهای میلیاردی حکومتی اقدام به بزرگ نمایی کنند ، با آنها برخورد شدید خواهد شد. خشایار دیهیمی نویسنده اصالتا تبریزی در پاسخ به تهدید لاریجانی نامه ای شجاعانه نوشته که مطالعه و اشتراک گذاری آن حداقل قدردانیست که ازاین مرد آزاده میتوان انجام داد.? ﻗﺎﻧﻮﻥ ! ﺁﻗﺎﯼ ﺭﺋﯿﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ! ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯿﮑﻨﯽ ! ﺟﺰ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻭ ﺍﺭﻋﺎﺏ ﻭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﺷﻼﻕ ﭼﯿﺰﯼ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﯽ . ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺗﻮ ﺷﻼﻕ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺩﻝﻣﻦ ﺍﺧﻼﻕ ! ﺗﻮ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻧﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎﺩﺷﺎﻥ ﺍﺯ ﻓﺴﺎﺩ ﻻﻧﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺩﺭﻧﻈﺎﻡ ﺑﻪ ﻫﻮﺍﺳﺖ . ﺁﻥ ﻫﻢ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻓﺴﺎﺩ ﻣﺎﻟﯽ ، ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﺧﻼﻗﯽ، ﺩﺭﻭﻏﮕﻮﯾﯽ ، ﻭ ﺣﻖ ﺭﺍ ﻧﺎﺣﻖ ﮐﺮﺩﻥ . ﻣﺮﺍ ﻫﻢ ﺯﺑﺎﻥ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻫﺴﺖ. ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺗﻮ نیستی.ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺳﺖ ﺗﻮ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﻨﻤﺎﯾﯽ ﻓﺴﺎﺩ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻻﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﻓﺴﺎﺩ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ . ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺍﺭﺷﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ! ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﮑﻨﺎﻥ ، ﺭﺍﻧﺖ ﺧﻮﺍﺭﺍﻥ ، ﺩﺭﻭﻏﮕﻮﯾﺎﻥ ﻭ ﺗﻬﻤﺖ ﺯﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍﺳﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺭﺍﻩ ﻣﯿﺮﻭﻧﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎﻻﯼ ﭼﺸﻤﺘﺎﻥ ﺍﺑﺮﻭﺳﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺑﺰﺭﮔﻨﻤﺎﯾﯽ ﻓﺴﺎﺩ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻭ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪ . ﻃﺸﺖ ﺭﺳﻮﺍﯾﯽ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯﺑﺎﻡ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻭﻝ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﮑﯿﺪﻥ ﺧﻮﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﺎﺯﻩ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻣﻨﺼﺒﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭ ﺗﺎﺯﻩ ﯾﻘﯿﻦ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ . ﻭﻗﺘﯽ ﻓﺴﺎﺩ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻭﻝ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺤﺮﺯ ﺷﺪﻩ ﺩﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﺟﺎﯼ ﺑﺰﺭﮔﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ ؟ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺰﺍﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺪ ﻻﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﺍﺵ ﮐﻨﯿﺪ . ﻭ ﺗﻮ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻫﻢ ﻣﯿﮑﻨﯽ ؟ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻫﺎﯾﺶ ﺩﺭﻃﻮﻝ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻻﻓﻬﺎﯼ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺯﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﻋﺎﻗﺒﺘﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﯾﻢ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺨﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ . ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﭼﯿﺰ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺍﮔﺮ ﺭﺍﺳﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺰﺍﻓﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺍﺕ ﻋﻤﻞ ﮐﻦ . ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺤﺖ ﺍﻣﺮﺕ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻓﺮﺍﻣﯿﺨﻮﺍﻧﻢ . ﺑﯿﺎ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﯽ ﻋﻠﻨﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﯾﮏ ﻻﻗﺒﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ ﺟﻮﺍﺏ ﺑﺪﻩ . ﻭﮔﺮﻧﻪ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﺗﻮ ﮐﻬﺮﯾﺰﮎ ﻫﺎ ﺩﺍﺭﯼ . ﮔﻤﺎﻥ ﻣﺒﺮ ﮐﻪ ﺷﻬﺎﻣﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﻧﻪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ ﻧﻪ ﺍﺯ ﻻﻑ ﻭ ﮔﺰﺍﻓﺖ . ﻣﺮﺩﻡ ﻗﻀﺎﻭﺗﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﺮﺩ. اﻣﺮﻭﺯ ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﻗﺪﺭﺗﯽ ﻭ ﻏﺮﻩ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﻨﺪ . ﻣﻦ ﻧﻪ ﻣﺴﻨﺪﯼ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﻧﻪ ﺟﺰ ﻋﺰﺕ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺍﻡ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻭ ﻗﺪﺭﺗﯽ. ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻦ ﺍﮔﺮ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭ ﺯﻭﺭﺗﺎﻥ ﺧﻤﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﻟﻢ ﺳﺮﻓﺮﺍﺯ ﺍﺳﺖ . ﺗﻮ ﺩﻟﺖ ﺧﻤﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﻓﺨﺮ ﻣﻔﺮﻭﺵ . ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺭﻭﺷﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ. – ﺧﺸﺎﯾﺎﺭ ﺩﯾﻬﯿﻤﯽ.

https://telegram.me/sepehrazadi/4029 تحلیل مجله

@sepehrazadi Rasool khademi, [28.10.16 14:22] اقای خشایار راست می گوید ?????????????? ولی سوال من این است که انتقادش را نباید منحصر به دولتی کند که رهبر مستقیما بهش گفت بشین سر جات و نشست سر جاش خانواده هاشمی رفسنجانی که مملکتو غارت کرده و همه هم می دانند خشایار شجاع چیزی نمی داند؟؟؟ ودردولت فخیمه فعلی روحانی هم حقوق های نجومی سر به فلک کشیده گندابه اش بالا اومده چراحرفی بمیان نمی آورند پس چرا خشایار شجاع ازینا حرف نمی زند بنوسید تا خشایار های شجاع بدانند که در تمام دنیا سرقت وجنایت اختلاس و دروغ گویی و سو استفاده و حق کشی …….. . وجود دارد من وشما و خشایار ها دنبال غائله فتنه گران 9 دی و احمدی نژاد های احمق نباید باشیم ودر خاتمه عامل اصلی تمام شکست ها و بدبختیها و جنایت هایمان را از اسلام بدانیم تخلیط عملکرد مسلمان و قانون قرانی دو مطلب مجزایی است که متاسفانه دشمنان قران در پی آنند تا بگویند که دین اسلام و قران همان است که مسلمانان امروزی آنرا اجرا می کنند نه دوستان عزیزم اینها در پی آنند که ریشه اسلام را بخشکانند متاسفانه من وشما می گوییم اسلام و قران خوب است اما با این متون و نوشته هایی که مربوط به عملکرد ماست به دشمنان قسم خورده قران قوت قلب می دهیم

 شروع بحث و گقتگو با کار شناس ارشد مهندس ح- خ

28.10.16 14:28] [In reply to Rasool khademi] والا فاتحه اسلام خونده شده. هی بگید میخوان ریشه اسلام رو بخوشکونن. والا تو دنیا و تو همین ایران ما به اسم دین انقدر اختلاص کردند که نمیشه با گفتن اینکه خود اسلام پاکه و اینا اینطورینو اونطورین، ذهنیت مردم رو تغییر داد. مردم دیگه دنیا هم دین دارن اما این قضایا بیشتر از هر کشور دیگه، توی کشورهای اسلامی میوفته که بخوایم و نخوایم بازتابی از اسلام رو نشون میده ?

مجله آویل:

Rasool khademi, [28.10.16 15:49] [In reply to مهندس حامد خسروی] بنظر شما مهد اسلام که عربستان است راه پیامبر و علی وعمرو ابوبکر …… طی می کنه؟؟؟؟؟؟؟ یا کشور های اروپایی راه مسیح را طی می کنند؟؟؟

مهندس ح- خ:

[28.10.16 16:14] [In reply to Rasool khademi] مهم نیست اونا چی رو طی میکنند. مهم اینه که فقر اونجا بسیار پایین تر از اینجاست. دزدیها بسیار نادر هستند در مقایسه با کشورهای اسلامی. حالا میخواد عربستان باشه یا ایران. من اگه با مردم عادی اروپا آشنایی نداشتم این حرفو نمیزدم. اونا خیلی مسلمون تر از ماها هستند!

مجلهRasool khademi, [28.10.16 16:19]

شما نظرتونا در مورد عربستان بگید تا من بیگم Rasool khademi, [28.10.16 16:28] ولی چون طفره رفتی برات میگم همین هایی که شما میگید از ما مسلمان ترند با کشوری مثل عربستان عهد اخوت بسته اند تا ریشه اسلام واقعی را از بیخ بپو سانند اینها اگر از ما مسلمون ترند پس این همه کشتار و جنگ سر چیست؟ ما دنبال جنگ با عراق بودیم یا اینها عراق را وادار به جنگ با ما کردند داعش را چه کسانی درست کردند به نظر شما که یک تحصیل کرده هستین چند نفر عرب ملخور همین طوری دایه حکومت شام و عراق راعلم کردند؟ یا همبن هایی که شما میگید از ما مسلمان ترند؟؟؟ اینها از ترس به خطر افتادن منافع خودشان تمام جنایات را مرتکب میشوند اما ما حق نداربم در مملکت خودمان ابزار والات دفاعی درست کنیم و مارا به همین دلیل تحریم می کنند

مهندس ح-ی, [28.10.16 16:30

اونا اینکارا کردن. شما چی راجب این همه اختلاس و دزدی میزنید؟من کاری به حق داشتن خودمون یا اونا یا هرچی ندارم. من دارم میگم که بهرحال چهره اسلام بازتاب عملکرد دولت هاست. الانم بدجور مختوش شده. حالا هی شما بگید اسلام اینطوری اونطوری. کسی دیگه باور نمیکنه. با نقاب اسلام یا خون به پا کردن، یا انواع اقسام دزدیها رو انجام دادن. از دید داعش هم ماها مسلمان نیستیم

مجله :Rasool khademi, [28.10.16 16:37]

ما در طول تاربخ از خیانتهای بزرگ مملکت فروشی و هرزگی پادشاهان بی غیرت ضربه زیاد خوردیم حرف من لاپوشانی اختلاسها نیس رفسنجانی و فرزندانش از تمام اختلاسها بیشتر مملکت را غارت کرده اند ما مسلمان هستیم یا نیستیم چه ربطی به دیگران دارد مگر اختیار دار ما هستند که اینقد سنگ اونارو به سبنه می زنیم در طول تاریخ کجا اینها کاری کردن که ما دلمان را به اینها و به مسلمون بودن اونها خوش کنیم از شما که تحصیل کرده هستید واقعا بعیده اینگونه گرایش به تحسین اعمال اونها دارید مهندس حامد خسروی, [28.10.16 16:39] مشکل اینجاست که ما تحصیل کرده ها با یه دید دیگه به موضوعات نگاه میکنیم.ما با دلیل و مدرک حرف میزنیم و با یه دوتا دوتا چهارتا میبینیم که بیشتر از هرکسی خیانت رو خود ایرانی ها در حق خودشون کردند.] ازدید داعش مسلمان نیستیم پس شما هم حرف داعش را و عملکرد داعش را تایید می کنید؟؟

مهندس ح-ی, [28.10.16 16:40

چه ربطی اینا به موضوع بحث ما دارند؟ ] من داعش و عملکرد داعش رو بخشی از اسلام هراسی میدونیم. اونا خون به پا میکنن. ماها دزدی. جفتشونم با دین. همونقدر که داعش دین رو تخریب میکنه همون اندازه هم بقیه کشورهای اسلامی نقش در خراب کردن اون دارن داعشم میگه من مسلمون هستم

Rasool khademi, [28.10.16 16:41] مجله:

این مسله از دید شما تحصیلکرده ها نیس ازدید همه هس چه ربطی به دیگران دارد اونا داعشو درست می کنند که مارا بیان اصلاح کنند؟؟؟

مهندس ح-ی, [28.10.16 16:41]:

عربستانم همین حرفو میزنه اونا داعش رو درست کردن حرفتون منطقی. دزدیهای کشورهای اسلامی رو کی درست کرده؟ لابد اونا!

Rasool khademi, [28.10.16 16:43]مجله:

طفره نرو داعش نه؟! مزدوران آمریکا و اروپاییهایی که برای بد نامی اسلام آستین بالا زده اند

مهندس ح-ی, [28.10.16 16:43]:

اونا سر میبرن اینا نون [جفتشونم به اسم اسلامه. ] داعش اونا درست کردن. کشور مارو کی درست کرده؟

Rasool khademi, [28.10.16 16:44]مجله

این درد تاریخی ما ملت ایران است به اونا چه ربطی داره

مهندس ح-ی, [28.10.16 16:44]

این درد تاریخی کل کشورهای مسلمونه البته کشورهایی که دین رو به عنوان ابزار سیاسی استفاده میکنند] حالا کی ریشه اسلامو میخشکونه؟

Rasool khademi, [28.10.16 16:46]مجله:

رومانیک بودن و بازی با جملات دردی ایست که متاسفانه روشنفکرای غرب گرا در مملکت ما گرفتارش شده اند تا جایی که نون بری و سر بری شده یه مقوله

مهندس ح-ی, [28.10.16 16:47

بهرحال باید انسان خودشو جای همه بذاره. از بیرون به کشورمون نگاه کنید

Rasool khademi, [28.10.16 16:51] مجله:

این یک نگرش نادرستی؟ آیا شما از برون کشورهای دیگرا نگاه می کنی یا باید از درون آنهارا ببینی؟ تاسف اینجاست اونا بادید بازتری وارد خانه های ما میشوند اونوقت ماباید در ایران که هستیم خودمان را نباید خوب بشناسیم بلکه مثل اونا ایرانمان را تحلیل کنیم

مهندس  [28.10.16 16:53]

بله. باید از همه جای دنیا نگاه به کشور کرد. باید دید که نظر بقیه راجب عملکرد ما چیه. از داخل که خودمون خبر داریم

Rasool khademi, [28.10.16 16:53] 

 جمله ((به هر حال)) از نظر منطق و فلسفه یه جمله استیصالیه یعنی هدف وسیله باید توجیه کند؟

مهندس , [28.10.16 16:54]:

این همه سینه سپر میشه که اونا میخوان ال کنن بل کنن. اونا حق ندارن در امور کشور ما دخالت کنند! انوقت خودمون تو امور کشورهای دیگه دخالت میکنیم ،خوب درسته قلدری و تجاوز اونارو مادرک کردیم

مجله:

نظر شما اینه که اونا راحت باید هرزمان در هر کجا که دلشان خواست باید باشند کما اینکه داعشو به همین خاطر که ایران راهم بگیدند درست کردند اون وقت ما نه اسلحه درست کنیم نه موشک داشته باشیم نه انرژی اتمی خیلی راحت کاری هم به کارمان ندارند؟ اینقد سطحی و روشن ماب نباشید کودکانه فکر نکند تحصیلات در همه جا روشنفکری نیست

مهندس , [28.10.16 17:00]

من فکر میکنیم که کسی که کودکانه فکر میکنه ما نیستیم

Rasool khademi, [28.10.16 17:01]مجله:

تاریخ خیانتهای گذشتگان را بخوانید i

مهندس:

شما به ما بگو. چرا فقط کشور ما و کره جنوبی انقدر نظارت روشونه؟تمامی همسایه های ما به بهترین پیشرفت ها رسیدنو از ما پیشی گرفتند. چرا با اونا کسی مقابله نکرد.

مجله:

من کاری به کشور کره جنوبی یا شمالی یا ژاپن ندارم چون آنها دین و ایمانشان و ناموسشان با ما فرق می کنه

مهندس

iمشکل دقیقا همینه. همه مشکل دارن جز ما! اونا هم سرشون درد میکنه همینجوری میخوان سر به تن ایرانیا نباشه] و جالب اینجاست از همه کشورهای دنیا دزدی بیشتر تو کشور ماست

مجله:

اونا زن های شان را باهم عوض می کنند در مجلاتشان اگهی میدن و موقتا یا دایمی ازین کارا رضا شاه در ترکیه وقتی بهش دختر تعارف کردن گفت من اگر این کارو بکنم اتا تورک هم فردا میاد ایران منم باید ناموسمو در اختیارش بزارم این حرف یه مردیه که تازه در ایران کشف حجاب هم کرده حالا شما نظرتون اینه که ماهم راه ترکیه و کره و……..را بربیم؟؟؟؟؟؟

مهندس  [28.10.16 17:08]

اونا دقیقا کیا؟  منظور شما از اونا کیه؟

مجله:

 کره جنوبی که شما نوشتی و همسایه ما ترکیه

مهندس :

همسایه ما ترکیه گفته هرکی آزاده هر راهی رو که میخواد بره کره جنوبی هم همینطور

مجله:

پس با این وضع شما ناموس بازی و کشور فروشی و …….اینرا بصلاح میدانید ودر مقابل رفاه و اسایش داشته باشبم؟

مهندس:

, هیچکسی مجبور نیست زنشو با یکی دیگه عوض کنه. مردمن که تصمیم میگیرن

ببخشید اینا هیچ ربطی بهم ندارن و شما دارید از واقعیت فرار میکنید کودکانه فکر نکنید

مجله:

شما طفره نرو شما اینارو با همین فرهنگ  برای ما الگو معرفی کردی

مهندس :

نه. فرهنگ اونا اینه که مردم راجب دین و نحوه زندگیشون تصمیم بگیرن کسی توی ترکیه یا کره جنوبی کس دیگه رو مجبور نمیکنه باهم زناشونو جا به جا کنن! یا ناموس فروشی کنند شما وضعیت کنونی فرهنگی مردم مارو بهتر از 37 سال پیش میدونید؟

Rasool khademi, [28.10.16 17:16]

مااجازه نمی دیم در مملکت ایران،(( ایران کوروش ایران و داریوش))، ایران رضا شاه و ایرانی که خمینی رهبرش بوده هرکی دلش خواست برای زنش اگهی بده

مهندس:

ما یعنی دقیقا کیا؟مگه 37 سال پیش کسی آگهی میداد برا زناشون! شما یه چرخ بزن تو تهران ببین وضعیت چطوریه

Rasool khademi, [28.10.16 17:17]

ما یعنی مردم ناموس پرست ایران

مهندس :

پس یعنی حرف شما دقیقا باید حرف من و همه باشه. ولی من به جرات میگم کسی حق نداره از جانب من یا مردم حرف بزنه

مجله :

اگر اینکارم کرد بکنه. خودمختاره

عواقبشم خودش میدونه یعنی زن باید بتونه از شوهر شکایت کنه. اگر شوهر و زن هردو راضی باشن به من و شما چه؟

مهندس:

اگر مردم ما مخالف این هستن خودشون بلدن که چطور کاری کنن طرف احساس شرمساری تمام کنه و دیگه اینکار تکرار نشه.

مجله:

هرگز اینجور نیس من مطمئنم شما هم اینطوری هستی که من میگم درسته؟ 

یعنی آیا حاضر نیستی بخاطر ناموست خودتو فداکنی؟

مهندس:

لازم نیست که من و شما از جانب اونا حرف بزنیم

من آره. ولی من یکی از 80 میلون نفرم مهندس 

شما حتما یه روز ترکیه یا کره برید ببینید که آیا دارن زناشونو باهم معامله میکنن!

مجله:

قرار شد از برون نگاه کنیم همانطوریکه خود شما فرمودید چرا اونا از بیرون به ما نگاه می کنند و بد خوب مارا تشخیص میدن ولی ما نمی تونیم

اونااز بیرون مارا خوب میشناسند

ولی ما حتما باید بریم وبببنبم عجب منطقی؟؟؟؟؟؟؟

ولی اینکه گفتین حاضرین بخاطر ناموستان خودتان را فدا کنین قابل تحسینه انشالله همه تحصلیکرده های بچه مسلمون باید تک تکشون اینجورمثل شما فکر کنند((یعنی بخاطر ناموسمان خودمان را فدا کنیم))

اما  مهم اینه که متاسفانه دشمنان اسلام تا کنون در این رابطه موفق تر از ما عمل کردن((یعنی بی تفاوتی نسبت به ناموس در ایران شیوع پیدا کرده))

مهندس:

 ما خودمون از 100 تا دشمن بدتریم.

حالا مفصل صحبت میکنیم. باید برم مهمونی 

مجله:

ان شالله به شما و خانواده محترمتان خوش بگذره از اینکه حوصله بخرج دادی وتحمل کردی ممنونم واز بابت بی احترامی های سهوی احتمالی هم پوزش می طلبم

موضوعات مرتبط

Top