راز هایی که دکتر کرمی در مورد ایدز و پیدایش و ساختارویروس آن در روی سیاهپوستان فاش می کند+ فیلم

 دکتر کرمی در این فیلم کوتاه راز  های نهانی بیاری ایدز را توسط آمریکاییها بر ملا می کند

 

Top