نوشته های عاشقانه

عاشقانه های مجله ما و شما

نه دل در دست محبوبی گرفتار، نه سردرکوچه باغی برسردار  از این بیهوده گردیدن چه حاصل ؟؟ پیاده می شوم، دنیا نگهدار      بی تو بودن کار من نیست، تا دلت نرفته برگرد      توی اردو گاه قلبتء منم یه اسیر جنگیء تو منو شکنجه میدیءتوی این قلعه ی سنگی      ای

Top