چگونه جنگ تحمیلی به جنگ انقلابی تبدیل شد/فیلم و صوت/خدمات جهاد سازندگی/حامیان صدام ؟

چگونه جنگ تحمیلی به جنگ انقلابی تبدیل شد/فیلم و صوت/خدمات جهاد سازندگی/حامیان صدام ؟

روی لینک زیر کلیک کنید

https://www.tasnimnews.com/fa/videos

Top