لیست‌های دروغین‌تان دنیا را بر کشوری تنگ نخواهد کرد(درمکتب امام) کارگزاران سیاست امریکا باید طرز تفکر و سیاست‌های خود را تغییر دهند و گمان نکنند اداره کل جهان در دست آنهاست

 

کارگزاران سیاست امریکا باید طرز تفکر و سیاست‌های خود را تغییر دهند و گمان نکنند اداره کل جهان در دست آنهاست، و همه کشورها چشم و گوش بسته در اختیار آنان هستند. باید توجه کنند که قطع رابطه و تحریم اقتصادی و لیست‌های دروغین آنها دنیا را بر کشوری تنگ نخواهد کرد.

موضوعات مرتبط

Top